تاریخ

تاریخ را انسانها می سازند و هر آنچه می توانند بدانند همان است که خود پدید آورده اند جالب آنکه این تاریخ را به جغرافیا گسترش می دهند چرا که هر آنچه جغرافیایی و فرهنگی است ساخته دست بشر است چه رسد به پدیده های تاریخی.

جووانی باتیستا ویکو

/ 2 نظر / 18 بازدید
نیره

به خاطر همینه که به اینا می گن علوم انسانی!

زینب

پس بهتر بود بذارن علوم انسان ساز