http://sokut-f.blogfa.com/post-89.aspx

دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده است که قید می کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن....
گرچه این مسئله از نظر صرف و نحو دستوری بی اشکال است اما واقعیتاعجاب آوراین است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظردستوریصحیح است، بلکه از نظرریاضیات نیز کاملاً بی اشکال است، یعنی 24=24. با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او کشف نموده است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با آناست، صدق می کند. به کلماتی که دفعات به کار بستن آن در قرآن ذکر شده، نگاه کنید:

• دنیا 115 / آخرت 115
• ملائک 88 / شیطان 88
• زندگی 145 / مرگ 145
• سود 50 / زیان 50
• ملت (مردم) 50 / پیامبران 50
• ابلیس 11 / پناه جستن از شر ابلیس 11
• مصیبت 75 / شکر 75
• صدقه 73 / رضایت 73
• فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) 17
• مسلمین 41 / جهاد 41
• طلا 8 / زندگی راحت 8
• جادو 60/ فتنه 60
• زکات 32 / برکت 32
• ذهن 49/ نور49
• زبان 25 / موعظه (گفتار، اندرز) 25
• آرزو 8/ ترس 8
• آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) 18 / تبلیغ کردن 18
• سختی 114 / صبر 114
• محمد (صلوات الله علیه) 4 / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) 4
• مرد 24 / زن 24
همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم:
 
• نماز 5، ماه 12، روز 365
• دریا 32، زمین (خشکی) 13
• دریا + خشکی = 45=13+32
• دریا = %1111111/71= 100 × 45/32
• خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13
• دریا + خشکی = % 00/100
• دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فرا گرفته است.
آیا همه اینها اتفاقی است؟
سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می کند
/ 0 نظر / 33 بازدید